Rekisteriseloste

Päivitetty 22.5.2018 Henkilötietolain (GDPR) mukainen rekisteriseloste HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Koulutettu hyvinvointialan ammattilainen ja yrittäjä kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Yrittäjä on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

1. Rekisterinpitäjä

Tasapainottajat® ohjaajat toimivat itsenäisinä yrittäjinä ja ylläpitävät kukin omaa GDPR henkilötietolain mukaista asiakasrekisteriä, omista asiakkaistaan http://www.tasapainottajat.com/ryhmaohjaajat.php .

Tasapainottajat (Y-tunnus 2303969-6)
Kauppakaari 4
04200 KERAVA
050 307 0670
tarja.tuuli@tasapainottajat.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tarja Tuuli-Dammert
Kauppakaari 4
04200 KERAVA
050 307 0670
tarja.tuuli@tasapainottajat.com

3. Rekisterin nimi

Tasapainottajat asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito. Rekisteritietoja käytetään Tasapainottajat ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritiedot palvelevat Tasapainottajat® ohjaajakoulutuksia, yritysohjauksia, ryhmäohjauksia, asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät yhteistyön jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

5. Rekisterin tietosisältö

● Asiakkaan perustiedot (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti)
● Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi-, y-tunnus, laskutustiedot, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tehtävä ja asema yrityksessä)
● Terveydentilaa koskevat tiedot (yleinen terveydentila, ravinto-ohjaukseen tulon syy ja oireiden kesto, kontraindikaatiot, allergiat, lääkkeet, aikaisemmat hoidot ja tutkimukset)
● Asiakas- ja vastaanottokäyntien historiatiedot
● Laskutustapatieto, muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
● Muutasiakkaan itsensä antamat lisätiedot (ammatti, harrastukset, arki- ja työpäivän ruokailuun liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa)
● Muutasiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot, konsultaatio-, koulutus- ja luentotilaukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteydenotoista, ohjaustilauksista, ajanvaraustiedoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä ohjelman aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa tai asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa asiakastiedot luovutetaan asiakkaalle tai hänen toivomalleen taholle pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään merkintä asiakkaan tietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan täyttämä paperinen asiakastietolomake ja esikyselykaavakkeet säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.